Lohoff Coaching & Mediation

Lohoff zorgt voor soepel verlopen en het persoonlijk begeleiden van coaching en mediation trajecten.
Coaching; Gericht op het verdiepen van het bewustzijn en het vergroten van de mogelijkheden.
Mediation wint steeds meer terrein, vooral justitie wil de werkdruk verminderen door partijen eerst te begeleiden via mediation voordat men naar de rechter stapt.

Kracht van coaching

Coaching stimuleert verandering

In het leven gaat het om verandering. Je verandert constant: de motivatie komt vrijwillig vanuit jezelf of onder druk van je omgeving. Coaching ondersteunt persoonlijke processen van verandering die leiden tot ontwikkeling, meer bewustzijn.

Coaching als wegwijzer naar jezelf

Enerzijds is coaching je wereldse navigator voor het vinden van richting, op koers te blijven en te komen waar je wilt zijn. Anderzijds is coaching een innerlijke wegwijzer vanuit je kern naar zelfkennis en in je eigen kracht staan.

Het gaat om jou

Een personal coach is volledig gericht op jou, op wat je in je leven wilt en op welke manier je dat kunt bereiken. Iemand die met je praat en luistert zonder over je te oordelen. Iemand aan wie je je bloot kunt geven en die je accepteert zoals je bent.

Op koers blijven

Samen met je coach ga je op avontuur. Dit kan zelfs op een prettige en luchtige manier. Een goede coach houdt de focus op je doel en laat zich niet misleiden als je jezelf voor de gek houdt.

Bewustwording en actiegericht

Niet alleen praten, maar vooral actie en bewust observeren leidt tot verandering. Door te leren van je eigen acties krijg je een groter vermogen om te veranderen.

Voor wie is coaching?

Personal coaching is jouw "jet stream" voor als je sneller vooruit wilt komen in je leven. Onafhankelijk van welk beroep, rol of status je op dit moment hebt in de maatschappij.

Coaching is geen therapie of counseling

Vaak is onduidelijk wat het verschil is tussen (psycho)therapie, counseling en coaching. Hieronder een beknopte uitleg.

Psychotherapie

Psychotherapie houdt zich bezig met psychosociale en psychiatrische problemen. Het doel van psychotherapie is het probleem dragelijk/leefbaar te maken, en indien mogelijk op te lossen. Psychiaters en psychotherapeuten richten zich op je verleden en heden.

Counseling

Mensen gaan naar een counselor bij problemen en vragen met emotionele (psychosociale) achtergronden, waarbij er nog geen sprake is van een psychiatrische stoornis. Een counselor richt zich primair op het 'hier-en-nu'.

Coaching

Een coach benadert je als een van nature creatief, vindingrijk en compleet mens. Er hoeft niks gerepareerd te worden. Een coach ondersteunt je persoonlijke ontwikkeling. Coaching richt zich voornamelijk op het heden en je toekomst. Dit bevrijdt je van langdurige diepgravende sessies en daardoor kunnen we sneller tot de kern komen.

Mediation

Mediation is het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale persoon: de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij of zij begeleidt de communicatie tussen de partijen. Mediation geeft gelegenheid aan partijen om hun emoties, wensen en belangen in te brengen. De mediator helpt partijen vervolgens samen te werken bij het verenigen van zelf aangedragen oplossingen in een besloten en veilige omgeving.Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten:

Vrijwilligheid: niemand kan worden gedwongen met mediation een conflict op te lossen
Vertrouwelijkheid: de deelnemers én de mediator verbinden zich vooraf tot geheimhouding.
Aan het begin van het mediation-proces tekenen de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst. Daarin wordt - onder andere - afgesproken dat iedereen zich tot het uiterste zal inspannen om het conflict op te lossen. Dan start de feitelijke mediation, waarin de partijen zich actief opstellen. De mediator stimuleert hen tot overleg, stelt diverse vragen en vat samen. Hiermee zoekt de mediator bij de partijen naar hun werkelijke belangen en wensen in plaats van alleen stil te staan bij de formele (en misschien wel principiële) standpunten. Als de echte belangen en wensen helder zijn, is het tijd om te zoeken naar een oplossing. Bij mediation zijn meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dit levert een win-win-situatie op. De uitkomst en concrete afspraken worden in een zgn. vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.

Conflict Bemiddeling

Conflictbemiddeling is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken, als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten. Een vorm van conflictbemiddeling die professioneel wordt gepraktiseerd is mediation. De methodiek van mediation is geformaliseerd binnen een neutraal kader. Daarbij wordt als nuance genoemd, dat mediation het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van een geschil is met behulp van een neutrale derde, de conflictbemiddelaar ofwel de mediator. Zijn (haar) rol is om de te bespreken "issues" op de agenda te zetten. Dit gebeurt eerst nadat de communicatiestoornis tussen de gesprekspartners besproken is en teruggebracht tot hanteerbare proporties. Via begeleide onderhandeling zal de mediator de partijen vervolgens te laten zoeken naar een oplossing die voor allen aanvaardbaar is. Het doel van mediation is niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn (zou wel mooi zijn, maar gebeurt zelden); het doel is slechts een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. De mediator laat partijen aldus de gang maken van standpunten naar belangen. Deze oplossing wordt standaard neergelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de partijen wordt ondertekend. Van belang is dat in het Nederlands taalgebied onderscheid wordt gemaakt tussen het werk van de bemiddelaar en dat van de mediator: de mediator blijft bewust inhoudelijk op afstand ("lijdelijk") en laat daarmee de conflictpartijen hun geschil zèlf oplossen. Terwijl de bemiddelaar actief en op inhoudsniveau bij de partijen onderzoekt waar de belangen liggen, waar ze botsen en waar de pijn zit, om vervolgens zelf met een inhoudelijk oplossingsvoorstel te komen waartegen partijen ja of nee kunnen zeggen.Wat zijn de voordelen?

Als je mediation vergelijkt met de bekendste alternatieve vorm van geschillenoplossing, namelijk een juridische/gerechtelijke procedure, zijn er veel voordelen te behalen: Kostenbeheersing In plaats van twee advocaten en proceskosten, betaalt u nu gezamenlijk (in de regel) één mediator. Bovendien ligt het uurtarief van een mediator over het algemeen lager dan dat van een advocaat. U bepaalt U en de andere partij(en) in het conflict, bepalen hoe het conflict wordt opgelost, en niet een advocaat of rechter. Dit betekent: u geeft de beslissing niet uit handen, geen verrassingen door rechterlijke uitspraak de oplossing wordt gedragen door alle partijen, dus een hoge acceptatiegraad en een win-win resultaat de oplossing mag buiten het dwingend recht om afgesproken worden, er is dus meer ruimte voor creatieve oplossingen; uiteraard mag de oplossing niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden Snelheid Mediation kan heel snel gaan, partijen en mediator bepalen gezamenlijk het traject en u bent niet afhankelijk van - lange - gerechtelijke procedures. Een uitzondering is overigens het Kort Geding, dat gemiddeld 4-6 weken duurt.

Geen onnodige / verdere beschadiging van relaties

Indien een conflict verder escaleert of in een juridisch steekspel verzandt, heeft dat negatieve gevolgen voor de onderlinge relatie(s). Met mediation kan dit doorbroken worden en raken partijen met elkaar in gesprek. De informele procedure en de rechtstreekse communicatie dragen bij aan de onderlinge relatie. Een ander alternatief kan zijn om helemaal niets te doen en het conflict niet aan te pakken. Stel uzelf dan de vraag of dit voor u uiteindelijk kan leiden tot een bevredigende situatie. Als u inschat dat niets doen kan leiden tot verdere escalatie van het conflict, is het toch raadzaam om mediation of een van de andere vormen van geschillenoplossing te beproeven.

Visie

Ieder mens heeft behoefte aan veiligheid en vertrouwen. Voor ons is dit essentieel: mensen vertrouwen en een gevoel van veiligheid geven. Wij bemiddelen met “hart en ziel”. Kernwoorden daarbij zijn: luisteren, integriteit, transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Voor ieder lerend mens is het belangrijk te weten wie je bent en hoe je overkomt. Een mediation / coachingstrajekt met ons is een goede manier om daar inzicht in te krijgen. Wij gaan ervan uit dat ieder mens zijn verantwoordelijkheid neemt voor het oplossen van problemen: ” hoe kun je je eigen kracht zo goed mogelijk inzetten”? “Een mens is geen eiland”. Een ieder heeft relaties met een ander: partner, familie, buren, collega’s, leidinggevenden, zakelijke partners… Door de relaties de aandacht te geven die zij verdienen kunnen deze in een mediation/coachingstraject in stand blijven, zich verdiepen, versterken, veranderen of op een goede manier eindigen.

Contact met Lohoff

Mocht je interesse hebben om met ons in contact te komen stuur dan even een mailtje naar info[@]lohoff.nl.

Neem onderstaande nummers even over ter controle:
 • Adres

  'T Spiker 30
  Warnsveld
  Nederland
 • Email

  info[@]lohoff.nl
 • Telefoon:

  0655770816